خانه برند

مرکز تخصصی ثبت علامت تجاری و خرید و فروش برند

نقل و انتقال برند تجاری طبق قانون امکان‌پذیر است و صاحب علامت می‌تواند آنرا به دیگری انتقال دهد. منظور از نقل و انتقال برند تجاری می‌تواند همان خرید و فروش برند آماده باشد!

حق داشتن علامت یک نوع امتیاز است که به خودی خود دارای ارزش است و “حق تجارتی” محسوب می‌شود، به این جهت جزء اموال صاحب علامت بوده و با فوت صاحب علامت به ورثه منتقل می‌شود.

ماده ۱۲ قانون تجارت درباره نقل و انتقال برند و علامت تجاری چنین می‌گوید:

علامت تجاری قابل نقل و انتقال است ولی انتقال آن در مقابل اشخاص ثالث وقتی معتبر خواهد بود که موافق مقررات قانون به ثبت رسیده باشد.

نقل و انتقال برند تجاری به یکی از دو روش زیر انجام می‌گردد:

  • نقل و انتقال علامت تجاری یا برند به صورت جبری (غیر ارادی)
  • نقل و انتقال علامت تجاری یا برند به صورت قراردادی (اختیاری)

برای ثبت نقل و انتقال برند باید اظهارنامه جداگانه و سواد مصدق سند انتقال و در صورتی که انتقال قهری و به طریق ارث باشد سواد مصدق هر سند دیگری که مثبت انتقال به طریق ارث باشد به دایره ثبت علائم تسلیم شود تا پس از ثبت در ذیل ثبت اولیه و آگهی در مجله رسمی، تشریفات ثبت انجام گردد.

مدارک لازم جهت نقل و انتقال برند یا علامت تجاری

  • اسناد مربوط به ثبت برند شامل روزنامه آگهی اول، روزنامه آگهی رسمی و گواهی ثبت برند
  • شناسنامه و کارت ملی مالک قدیم (فروشنده علامت)
  • شناسنامه و کارت ملی مالک جدید (خریدار علامت)
  • سند صلح ثبت شده در دفترخانه اسناد رسمی بعد از اخذ نامه‌های مربوط به استعلام نقل و انتقال برند
  • مجوز فعالیت مربوط به مالک جدید برند تجاری
  • شماره اظهارنامه، شماره ثبت برند و رمز پذیرش اینترنتی
  • گواهی انحصار وراثت (اگر نقل و انتقال جبری یا قهری باشد)

 نوشته‌های مرتبط با: شرایط و مراحل نقل و انتقال برند و علامت تجاری ثبت شده

تاکنون ۰ دیدگاه برای "شرایط و مراحل نقل و انتقال برند و علامت تجاری ثبت شده" ثبت شده است.


۹۱۲۲۱۲۸۱۹۱ ۹۸+

مشاوره و خرید برند آماده

Holler Box